Slovenský superpohár v požiarnom útoku je hasičská súťaž na ktorej sa v zmysle postupového kľúča stretnú najlepšie družstvá zo športových hasičských líg v požiarnom útoku, ktoré sa konajú na území SR.

 1. postupuje víťaz predchádzajúceho ročníka z kategórií muži a ženy (ak je víťaz minulého ročníka na postupových miestach vo svojej lige, toto miesto ostáva v prospech ďalšieho družstva v poradí). Ak je víťaz na postupových miestach vo viacerých ligách, vyberie si v ktorej bude ostávať miesto v prospech ďalšieho tímu.
 2. právo účasti má usporiadateľ (1 družstvo mužov + 1 družstvo žien) a to aj napriek tomu, že sa na organizácii podieľa viac družstiev
 3. v prípade, že organizátor daným družstvom nedisponuje nie je ho možné nahrádzať ďalším družstvom
 4. ak je usporiadateľ na postupových miestach vo svojej lige, toto miesto ostáva v prospech ďalšieho družstva v poradí
 5. liga ktorá má záujem štartu na SSP musí svoju ligu zaregistrovať na stránke www.superpohar.sk
 6. registrácia prebehne vyplnením formulára zodpovednou osobou danej hasičskej ligy
 7. podmienkou účasti je oficiálne fungovanie aspoň jednu celú sezónu v čase registrácie ligy (tj. v roku 2015 ma právo účasti liga, ktorá funguje v sezóne 2014 a 2015)
 8. výsledky prihlásenej ligy musia byť oficiálne dostupné na internete s možnosťou nahliadnutia verejnosti, bez nutnosti registrácie
 9. kompletné ligové výsledky daného postupového ročníka musia byť zverejnené najneskôr 5 dní pred konaním Slovenského Superpohára
 10. hasičská liga štartujúca na SSP v kategórií muži musí mať v daný rok minimálny počet ligových družstiev v mužskej kategórii – 8
 11. hasičská liga štartujúca na SSP v kategórií ženy musí mať v daný rok minimálny počet ligových družstiev v ženskej kategórii – 4
 12. hasičská liga štartujúca na SSP musí mať minimálny počet ligových kôl – 6
 13. za ligové družstvo sa pokladá družstvo, ktoré bude uvedené v prihláške danej ligy a zúčastní sa minimálne na 90% ligových kôl v prihlásenej lige
 14. v prípade, že liga sa koná iba v jednom okrese, na SSP postupuje iba jedno družstvo v kategórii muži alebo ženy pri dodržaní ostatných bodov
 15. v prípade, že družstvo štartuje v dvoch ligách súčasne na SSP má nárok postupu iba z jednej ligy a sám si vyberie ktorú ligu bude reprezentovať
 16. túto skutočnosť oznámi ihneď po ukončení ligy s neskorším dátumom posledného kola, rozhodnutie je nemenné (Pozn.: štartuje v lige SMHL, THL. SMHL má posledné kolo 30.9, THL 31.9 uvedenú skutočnosť oznámi po ukončení posledného kola v THL.)
 17. v prípade, že družstvo je na postupových miestach v dvoch ligách, na SSP postupuje z vybranej ligy s tým, že v druhej lige sa poradie posúva v prospech náhradníka
 18. v prípade, že sa postupujúce družstvo nebude môcť zúčastniť na SSP, túto skutočnosť oznámi minimálne týždeň pred konaním SSP, resp. ihneď po ukončení ligy ak je to možné
 19. uzávierka štartujúcich družstiev bude 5 dní pred konaním SSP, po tomto termíne už nebude možné družstvá nahrádzať, posúvať poradie
 20. družstvá nemôžu určovať za seba náhradníkov (Pozn.: náhradníci vychádzajú s postupového kľúča.)
 21. v prípade, že sa postupujúce družstvo nebude môcť zúčastniť na SSP nahrádza ho náhradník (Pozn.: pri dodržaní bodu 19.))
 22. družstvo, ktoré je náhradníkom môže byť maximálne na druhom nepostupujúcom mieste danej ligy, z nižších miest družstvá nepostupujú (Pozn.: Za danú ligu majú právo postúpiť 4 ligové družstvá, právo náhradníkov majú družstvá na piatom a šiestom mieste. S tým, že družstvo na piatom mieste má právo byť náhradníkom ako prvé.)
 23. postupové miesta v kategórií muži
  liga s 8-11 mužskými účastníkmi – 2 postupové miesta
  liga s 12-16 mužskými účastníkmi – 3 postupové miesta
  liga s 17-21 mužskými účastníkmi – 4 postupové miesta
  liga s 22-26 mužskými účastníkmi – 5 postupových miest
  liga s 27-31 mužskými účastníkmi – 6 postupových miest
  liga s 32-36 mužskými účastníkmi – 7 postupových miest
 24. postupové miesta v kategórií ženy
  liga s 4-5 ženskými účastníkmi – 1 postupové miesta
  liga s 6-7 ženskými účastníkmi – 2 postupové miesta
  liga s 8-11 ženskými účastníkmi – 3 postupové miesta
  liga s 12-15 ženskými účastníkmi – 4 postupové miesta
 25. postupujúci kľúč do ďalších ročníkov bude vychádzať z predchádzajúcich ročníkov
 26. počet štartujúcich družstiev za jednotlivé ligy bude zverejnený po zaregistrovaní všetkých líg na www.superpohar.sk
 27. v prípade, že sa hasičská liga koná na území viacerých štátov na Slovenskom superpohári môže štartovať aj hasičské družstvá z iného štátu ako SR. (Podmienkou účasti však je, aby sa na území SR konalo viac ako 80% ligových kôl.)
 28. v prípade, že hasičská liga ma kategóriu športovú a klasickú na Slovenský superpohár postupujú iba družstvá so športovej kategórie.