(platné od 03.10.2018)

I. ÚČASŤ

Zúčastnia sa ho hasičské družstvá mužov a žien hasičských líg konaných na Slovensku podľa stanoveného kľúča, ktorý stanoví zakladateľ. Tento kľúč bude zverejnený na stránke www.superpohar.sk

II. SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO

 • tvorí ho 7 členov v jednotnom ústroji
 • požičiavanie pretekára nie je možné!!!!!
 • každý člen preteká na vlastné NEBEZPEČIE !!!!!!!
 • výstroj súťažiacich – vrchná časť musí zakrývať ramená, spodná časť kolená, povinný opasok a prilba

III. TECHNICKÉ PODMIENKY

STROJ:

 • musí vizuálne zodpovedať schválenému typu (blok motora a čerpadlo)
 • ovládanie plynu musí byť na zmiešavacom zariadení – karburátore
 • výfukové potrubie ľubovoľné – musí vyúsťovať na pôvodnom mieste prechádzajúce vývevou
 • víčko na stroji nemusí byť založené
 • nie sú povolené prídavné tlakové nádoby a ani tzv. “turbo”
 • na stroji musí byť založený kryt motora – rozvodová časť
 • výstupný ventil “B” funkčný aspoň jeden
 • spätná klapka rozvádzača vody nemusí byť založená

SACÍ KOŠ:

 • úprava váhy a jeho výšky povolená
 • s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
 • svetlosť oka (sita) max 2 x 2 cm
 • sito umiestnené v prednej časti sacieho koša

SAVICE:

 • povolené šroubenie s „O“ krúžkami
 • dĺžka savice 2,5 metra +/- 10 cm , priemer 110 mm
 • min otočenie koša na závite 360° (kontrolované na prípravnej základni)
 • na savici nemôžu byť žiadne pomôcky na uchytenie a stabilizáciu (drievka a pod. pod páskou)
 • nábeh ku košu – maximálne 45 mm od límca po okraj (od límca – nie od pridanej gumičky) – viď. nákres spôsobu merania

HADICE:

 • dĺžka hadice 20 metrov +/ – 1 meter vrátane polospojky
 • priemer hadice „B“ min. 65 mm
 • priemer hadice „C“ min. 38 mm
 • povolené poistky proti rozpojeniu

ROZDEĽOVAČ:

 • s tromi ovládacími prvkami, bez ostrých hrán
 • povolené poistky proti rozpojeniu
 • zakázaný tzv. rozrážací klin
 • ovládacie páčky plne funkčné

PRÚDNICE

 • s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm +/- 0,1 mm
 • povolené poistky proti rozpojeniu

IV. OSTATNÉ USTANOVENIA

 • podložka pod savicu – gumená o max hrúbke 1 cm a rozmer max 50 x 50 cm
 • povolené sú max 3 ks kľúčov alebo polokľúčov , bez skracovania a rôznych návarkov a dodatočných drážok a pások pre stabilizáciu náradia
  nie sú povolené predmety ako kamienky, tráva a pod. k stabilizácii polohy
 • stroj sa štartuje počas prípravy základni pred samotným štartom
 • voda do nádrže počas pokusu dopúšťaná nebude

V. TRAŤ A JEJ OKOLIE

 • štartovať sa bude striedavo z dvoch základní
 • každá bude mať svoju vlastnú časomieru
 • tvrdosť terčov v rozsahu 6-9 kg rozdiel medzi terčmi max 0,25 kg
 • povrch okolo základne bude spevnený poprípade vykobercovaný, aby bola dosiahnutá regulárnosť
 • počas celých pretekov
 • rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška musí byť 10 cm +/- 1cm
 • štartová čiara vzdialená od stredu základne 10 metrov
 • trať bude zabezpečená proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich po trati a to tak aby
 • diváci a pretekári sa nedostali ani medzi jednotlivé dráhy.
 • dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 metrov
 • bližšia stena nádrže bude v jednej rovine so stredom základne
 • vzdialenosť terčov od nástrekovej čiary a medzi terčami je 5 metrov
 • terče sú zhotovené tak aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky
 • na nástrekovej doske musí byť vyznačený vystredovací kruh v priemere 150 mm
 • otvor je vo výške 160 cm, + / – 1 cm meraný od spodnej časti konštrukcie
 • pred nástrekovou čiarou musia byť koberce o min rozmere 1,5×1,5m
 • samotné terče obsahujú svetelnú signalizáciu ukončenia pokusu
 • táto signalizácia je umiestnená v zornom poli pretekárov

VI. SPÔSOB VYKONANIA POŽIARNEHO ÚTOKU

 • dĺžka prípravy základne je maximálne 4 minúty
 • čas prípravy základne beží od momentu keď dá rozhodca k tomu povel ( písknutím do píšťale) nie však skôr ako je táto základňa a trať uvolnená natoľko aby mohli súťažiaci pristúpiť k príprave základne. Alebo aj v prípade že na základňu bude súťažiacim položené ktorekoľvek náradie skôr ako rozhodca dá pokyn na prípravu.
 • pripravenosť základne oznámi člen družstva rozhodcovi a ten dá následne pokyn ku štartu
 • od tohto momentu je náradie bez súhlasu rozhodcu, do povelu štart, nedotknuteľné
 • stroj môže byť naštartovaný pred samotným štartom
 • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorými koľvek „zubmi“ polospojok musí byť na vloženie šablóny
 • hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
 • savice môžu byť preložené ľubovolne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 90 cm-musí, táto vzdialenosť musí byť vyznačená ( páskou, sprejom )
 • štartuje sa pomocou štartovacej pištole a to spôsobom :
  PRETEKÁRI NA MIESTA PRIPRAVTE SA – POZOR – VÝSTREL.
  – na povel PRETEKÁRI NA MIESTA PRIPRAVTE SA – pretekári zaujmú na štartovacej čiare miesto
  – na povel POZOR – zaujmú pretekári konečnú polohu a od tohto momentu sa už nesmú pohnúť (štart z kľudu)
  – nasleduje výstrel z pištole.
 • štartér štartuje v intervaloch max 2 sekúnd
 • v prípade chybného štartu má družstvo nárok na jeden opakovaný štart, ak nebola chyba na strane štartéra, alebo štartovacej techniky (zlihanie výstrelu, prípadne časomiery)
 • predčasný štart sa avizuje opakovaným výstrelom z pištole. Druhý predčasný štart má za následok neklasifikáciu súťažného družstva v danom pokuse. Predčasne ukončiť štart môže len štartér, v prípade dvoch štartérov pomocný štartér výhradne vyššie uvedeným spôsobom.
 • prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary
 • savice musia byť navzájom spojené a zošroubované (platí pre všetky spoje) a to pred ukončením pokusu
 • sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením a aj po vytiahnutí z vody
 • pri zlyhaní časomiery , má družstvo nárok na opakovaný pokus
 • každý súťažiaci musí dokončiť pokus v predpísanom výstroji

VII. POVINNOSTI USPORIADATEĽA

 • zabezpečí dve digitálne časomiery, ktoré budú merať dosiahnutý čas na dve desatinné miesta
 • terče musia byť rovnako vysoké, konštrukčne rovnako zhotovené s rovnakým mechanizmom klapiek a rovnaká tvrdosť terča 6-9 kg s max rozdielom 0,25kg
 • zabezpečí tabuľu kde budú vypísané priebežné a celkové výsledky
 • zabezpečí občerstvenie pre pretekárov ako aj divákov
 • je povinný vyznačiť miesto na meranie dĺžky hadíc
 • vyznačí resp. zabezpečí miesto kde bude prebiehať technická kontrola náradia
 • organizátor musí zložiť KAUCIU vo výške 100 € – bude použitá na administratívne účely ( webová stránka, správne poplatky ) a nákup prostriedkov pre zabezpečenie SSP

VIII. ROZHODCOVIA

 • zabezpečí rozhodcov v počte min.5 na jednu dráhu
 • rozhodca na prípravnej základni – kontroluje všetko náradie, ústroj súťažiacich (družstvu neumožní prístup k hlavnej základni pokiaľ nespĺňajú technické pravidlá)
 • rozhodca pri meraní hadíc – kontroluje dľžku vybraných hadíc (upozorní hlavného rozhodcu zdvihnutím zástavky na porušenie pravidiel)
 • rozhodca na nástrekovej čiare – kontroluje dotyk pretekára resp prešľap na nástrekovej čiare (upozorní hlavného rozhodcu zdvihnutím zástavky na porušenie pravidiel)
 • štartér – štartuje súťažné družstvo, dozerá na správny spôsob štartu, opakovaným výstrelom upozorní na nesprávny spôsob štartu
 • pomocný rozhodca – opakovaným výstrelom upozorní na predčasný štart
 • hlavný rozhodca – dozerá na prípravu hlavnej základne, kontroluje uloženie náradia, kontroluje čas prípravy, kontroluje rozhodnutie ostatných rozhodcov (po vykonaní pokusu) – jeho rozhodnutie je konečné a nemenné
 • všetci rozhodcovia musia byť označený reflexnými vestami, resp. inak označeným rovnakým oblečením
 • všetci potrební rozhodcovia (hlavný rozhodca, rozhodca pri meraní hadíc a rozhodca pri terčoch) musia mať zástavku s dvomi farebnými vlajkami rozdielnej farby
 • všetci rozhodcovia musia byť náležite poučení o týchto pravidlách
 • všetci rozhodcovia konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sú nestranní
 • žiaden rozhodca nesmie byť členom súťažného družstva

IX. HODNOTENIE

 • každé družstvo má nárok na dva súťažné pokusy
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev bude rozhodovať ich druhý pokus (resp. prvý)
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev a rovnosti druhých/prvých pokusov bude rozhodovať lepší zostrek.

X. ODMENY

 • 1. miesto muži – putovný pohár + pohár + finančná odmena / vecná cena
 • 2. miesto muži – pohár + finančná odmena / vecná cena
 • 3. miesto muži – pohár + finančná odmena / vecná cena

 

 • 1. miesto ženy – putovný pohár + pohár + finančná odmena / vecná cena
 • 2. miesto muži – pohár + finančná odmena / vecná cena
 • 3. miesto muži – pohár + finančná odmena / vecná cena

Zmena v štartovom poradí možná IBA FORMOU VÝMENY S INÝM SÚŤAŽNÝM DRUŽSTVOM a to už s platnosťou pre obidve kolá.